Toast در اندروید

  • یک Toast بازخورد ساده در مورد عملیات در یک پنجره کوچک ارائه می دهد. این فقط مقدار فضای ضروری برای پیام را پر می کند و اکتیویتی جاری قابل مشاهده و تعاملی باقی می ماند. Toast ها به طور خودکار پس از یک وقفه ناپدید می شوند.

تماس با آموزشگاه