Permission های اندروید

هماطنور که در جریان هستید در اندروید 6 به بالاتر سیستم امنیتی در اندروید تغییر یافته است و باید در حین اجرای برنامه نیز مجوز از کاربر گرفته شود  به عبارتی Grant Pemission گفته میشود. که باید کاربر آن را allow کند تا برنامه بتواند مجوز ها را بطور کامل اجرا نماید

 

لیست تمامی Permission های موجود در API 23 :

 

 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_CACHE_FILESYSTEM"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_CHECKIN_PROPERTIES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_CONTENT_PROVIDERS_EXTERNALLY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_DRM_CERTIFICATES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FM_RADIO"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_IMS_CALL_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_INPUT_FLINGER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_KEYGUARD_SECURE_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_MTP"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_CONDITIONS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NOTIFICATIONS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_PDB_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_SURFACE_FLINGER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_VOICE_INTERACTION_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIMAX_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCOUNT_MANAGER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ADD_VOICEMAIL"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ALLOW_ANY_CODEC_FOR_PLAYBACK"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ASEC_ACCESS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ASEC_CREATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ASEC_DESTROY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ASEC_MOUNT_UNMOUNT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ASEC_RENAME"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BACKUP"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BATTERY_STATS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_APPWIDGET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_CARRIER_MESSAGING_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_CARRIER_SERVICES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_CHOOSER_TARGET_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_CONDITION_PROVIDER_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_CONNECTION_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_DIRECTORY_SEARCH"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_DREAM_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_INCALL_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_INPUT_METHOD"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_INTENT_FILTER_VERIFIER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_JOB_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_KEYGUARD_APPWIDGET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_MIDI_DEVICE_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_NFC_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_PACKAGE_VERIFIER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_PRINT_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_PRINT_SPOOLER_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_REMOTEVIEWS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_REMOTE_DISPLAY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_ROUTE_PROVIDER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_TELECOM_CONNECTION_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_TEXT_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_TRUST_AGENT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_TV_INPUT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_VOICE_INTERACTION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_VPN_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_WALLPAPER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_MAP"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_STACK"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BODY_SENSORS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BRICK"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_NETWORK_PRIVILEGED"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_PACKAGE_REMOVED"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_SMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_STICKY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_WAP_PUSH"/>
<uses-permission android:name="android.permission.C2D_MESSAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PRIVILEGED"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA_DISABLE_TRANSMIT_LED"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA_SEND_SYSTEM_EVENTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CAPTURE_AUDIO_HOTWORD"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CAPTURE_AUDIO_OUTPUT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CAPTURE_SECURE_VIDEO_OUTPUT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CAPTURE_TV_INPUT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CAPTURE_VIDEO_OUTPUT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CARRIER_FILTER_SMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_APP_IDLE_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_BACKGROUND_DATA_SETTING"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_COMPONENT_ENABLED_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_CONFIGURATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_DEVICE_IDLE_TEMP_WHITELIST"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIMAX_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CLEAR_APP_CACHE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CLEAR_APP_USER_DATA"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CONFIGURE_WIFI_DISPLAY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CONFIRM_FULL_BACKUP"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CONNECTIVITY_INTERNAL"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CONTROL_INCALL_EXPERIENCE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CONTROL_KEYGUARD"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CONTROL_LOCATION_UPDATES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CONTROL_VPN"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CONTROL_WIFI_DISPLAY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.COPY_PROTECTED_DATA"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CRYPT_KEEPER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.DELETE_CACHE_FILES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.DELETE_PACKAGES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.DEVICE_POWER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.DIAGNOSTIC"/>
<uses-permission android:name="android.permission.DISABLE_KEYGUARD"/>
<uses-permission android:name="android.permission.DISPATCH_NFC_MESSAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.DUMP"/>
<uses-permission android:name="android.permission.DVB_DEVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.EXPAND_STATUS_BAR"/>
<uses-permission android:name="android.permission.FACTORY_TEST"/>
<uses-permission android:name="android.permission.FILTER_EVENTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.FLASHLIGHT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.FORCE_BACK"/>
<uses-permission android:name="android.permission.FORCE_STOP_PACKAGES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.FRAME_STATS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.FREEZE_SCREEN"/>
<uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS_PRIVILEGED"/>
<uses-permission android:name="android.permission.GET_APP_OPS_STATS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.GET_DETAILED_TASKS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.GET_PACKAGE_IMPORTANCE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.GET_PACKAGE_SIZE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.GET_TASKS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.GET_TOP_ACTIVITY_INFO"/>
<uses-permission android:name="android.permission.GLOBAL_SEARCH"/>
<uses-permission android:name="android.permission.GLOBAL_SEARCH_CONTROL"/>
<uses-permission android:name="android.permission.GRANT_RUNTIME_PERMISSIONS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.HARDWARE_TEST"/>
<uses-permission android:name="android.permission.HDMI_CEC"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INJECT_EVENTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INSTALL_GRANT_RUNTIME_PERMISSIONS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INSTALL_LOCATION_PROVIDER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INSTALL_PACKAGES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INSTALL_SHORTCUT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INTENT_FILTER_VERIFICATION_AGENT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERACT_ACROSS_USERS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERACT_ACROSS_USERS_FULL"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNAL_SYSTEM_WINDOW"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INVOKE_CARRIER_SETUP"/>
<uses-permission android:name="android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.KILL_UID"/>
<uses-permission android:name="android.permission.LAUNCH_TRUST_AGENT_SETTINGS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.LOCAL_MAC_ADDRESS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.LOCATION_HARDWARE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.LOOP_RADIO"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_ACTIVITY_STACKS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_APP_TOKENS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_CA_CERTIFICATES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_DEVICE_ADMINS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_DOCUMENTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_FINGERPRINT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_MEDIA_PROJECTION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_NETWORK_POLICY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_PROFILE_AND_DEVICE_OWNERS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_USB"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_USERS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_VOICE_KEYPHRASES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MASTER_CLEAR"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MEDIA_CONTENT_CONTROL"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_APPWIDGET_BIND_PERMISSIONS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_ROUTING"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_NETWORK_ACCOUNTING"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_PARENTAL_CONTROLS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_PHONE_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MOUNT_FORMAT_FILESYSTEMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MOVE_PACKAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.NET_ADMIN"/>
<uses-permission android:name="android.permission.NET_TUNNELING"/>
<uses-permission android:name="android.permission.NFC"/>
<uses-permission android:name="android.permission.NFC_HANDOVER_STATUS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.NOTIFY_PENDING_SYSTEM_UPDATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.OBSERVE_GRANT_REVOKE_PERMISSIONS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.OEM_UNLOCK_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.OVERRIDE_WIFI_CONFIG"/>
<uses-permission android:name="android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.PACKAGE_VERIFICATION_AGENT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.PEERS_MAC_ADDRESS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.PERFORM_CDMA_PROVISIONING"/>
<uses-permission android:name="android.permission.PERFORM_SIM_ACTIVATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.PERSISTENT_ACTIVITY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.PROVIDE_TRUST_AGENT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.QUERY_DO_NOT_ASK_CREDENTIALS_ON_BOOT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_CALENDAR"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_CALL_LOG"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_CELL_BROADCASTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_DREAM_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_FRAME_BUFFER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_INPUT_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_INSTALL_SESSIONS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_LOGS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_NETWORK_USAGE_HISTORY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PRECISE_PHONE_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PROFILE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SEARCH_INDEXABLES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SOCIAL_STREAM"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SYNC_SETTINGS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SYNC_STATS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_USER_DICTIONARY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_VOICEMAIL"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_WIFI_CREDENTIAL"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REAL_GET_TASKS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REBOOT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BLUETOOTH_MAP"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_DATA_ACTIVITY_CHANGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_EMERGENCY_BROADCAST"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_MMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_STK_COMMANDS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_WAP_PUSH"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_WIFI_CREDENTIAL_CHANGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECOVERY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REGISTER_CALL_PROVIDER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REGISTER_CONNECTION_MANAGER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REGISTER_SIM_SUBSCRIPTION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REMOTE_AUDIO_PLAYBACK"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REMOVE_DRM_CERTIFICATES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REMOVE_TASKS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REORDER_TASKS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RESTART_PACKAGES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RETRIEVE_WINDOW_CONTENT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RETRIEVE_WINDOW_TOKEN"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REVOKE_RUNTIME_PERMISSIONS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SCORE_NETWORKS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_RESPOND_VIA_MESSAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SERIAL_PORT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_ACTIVITY_WATCHER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_ALARM"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_ALWAYS_FINISH"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_ANIMATION_SCALE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_DEBUG_APP"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_INPUT_CALIBRATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_KEYBOARD_LAYOUT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_ORIENTATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_POINTER_SPEED"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_PREFERRED_APPLICATIONS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_PROCESS_LIMIT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_SCREEN_COMPATIBILITY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_TIME"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_TIME_ZONE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_WALLPAPER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_WALLPAPER_COMPONENT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SET_WALLPAPER_HINTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SHUTDOWN"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SIGNAL_PERSISTENT_PROCESSES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.START_ANY_ACTIVITY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.START_TASKS_FROM_RECENTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.STATUS_BAR"/>
<uses-permission android:name="android.permission.STATUS_BAR_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.STOP_APP_SWITCHES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW"/>
<uses-permission android:name="android.permission.TEMPORARY_ENABLE_ACCESSIBILITY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.TRANSMIT_IR"/>
<uses-permission android:name="android.permission.TRUST_LISTENER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.TV_INPUT_HARDWARE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.UNINSTALL_SHORTCUT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.UPDATE_APP_OPS_STATS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.UPDATE_CONFIG"/>
<uses-permission android:name="android.permission.UPDATE_DEVICE_STATS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.UPDATE_LOCK"/>
<uses-permission android:name="android.permission.USER_ACTIVITY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.USE_FINGERPRINT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.USE_SIP"/>
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_APN_SETTINGS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_CALENDAR"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_CALL_LOG"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_CONTACTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_DREAM_STATE"/>

 

 

 

 

بازدید 600 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
فرزاد سرسیفی

فرزاد سرسیفی توسعه دهنده اندروید و مدیر انجمن برنامه نویسی اندروید هستم 

وبگاه: p30droid.com/

نظر دادن

جوملا فارسی